Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Limereclame, gevestigd op Bosbouwweg 8 3813 TA te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 32114233, [email protected], 033-3030002;

Afnemer :
de wederpartij van Limereclame;

Overeenkomst :
de overeenkomst tussen Limereclame en Afnemer;

Artikel 2 Algemeen

 • De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en voor iedere overige rechtsverhouding tussen Limereclame en Afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 • De toepasselijkheid van voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;
 • Indien Limereclame met Afnemer meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen van Limereclame, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
 • Overeenkomsten waarbij Limereclame partij is, gelden eerst als gesloten:
  a) door schriftelijke of elektronische bevestiging door Limereclame van een bestelling;
  b) door schriftelijke of elektronische opdracht c.q. bestelling door Afnemer;
  c) door de feitelijke uitvoering c.q. levering door Limereclame van een bestelling;
 • Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum;
 • Catalogi, brochures en prijslijsten gelden niet als aanbieding van Limereclame. De daarin genoemde informatie bindt Limereclame pas nadat zij dit schriftelijk aan Afnemer heeft bevestigd.
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn in Euro's exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele transport- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
 • Wordt aan Afnemer een model, monster of afbeelding getoond of verstrekt, dan zijn deze slechts als aanduiding getoond of verstrekt. De uiteindelijk geleverde goederen kunnen hiervan afwijken.
 • Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is Limereclame daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Limereclame anders aangeeft;
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Limereclame niet tot nakoming van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen verplichtingen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
 • Aanbiedingen gelden niet voor vervolgopdrachten

Artikel 4 Levering

 • Het vervoer door Limereclame of derden van de goederen naar een door Afnemer aangegeven plaats, geschiedt voor rekening en risico van Afnemer.
 • Afnemer is verplicht de door Limereclame in het kader van de overeenkomst geleverde goederen af te nemen op het moment dat Limereclame deze levert, bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 • Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Limereclame gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer. Bovendien kan Limereclame dan aanspraak maken op betaling als had de levering plaatsgevonden.
 • Indien Limereclame gegevens behoeft van Afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Afnemer deze aan Limereclame ter beschikking heeft gesteld;
 • Indien Limereclame een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient Afnemer Limereclame schriftelijk in gebreke te stellen;
 • Bij bestellingen in Nederland onder de € 100 brengt Limereclame € 9,50 verzendkosten in rekening. Bij bestellingen boven de € 100 levert Limereclame franco huis. (genoemde bedragen exclusief BTW) M.u.v. leveringen buiten

Artikel 5 Onderzoek, reclames en garantie

 • Afnemer is gehouden de geleverde goederen op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gesteld worden;
 • Eventuele zichtbare gebreken behoren onmiddellijk schriftelijk bij Limereclame te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk aan Limereclame te worden gemeld. Telkens dient de melding gepaard te gaan met een gedetailleerde beschrijving van het vermeende gebrek;
 • Limereclame dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;
 • Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van juist zijn, zal Limereclame de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen c.q. het geleverde vervangen. Afnemer blijft echter verplicht tot betaling;
 • Indien komt vast te staan dat een reclame niet gegrond is dan komen de daardoor aan de zijde van Limereclame opgekomen kosten, waaronder de onderzoekskosten, voor rekening van Afnemer.
 • Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien Afnemer het door Limereclame geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het geleverde geacht deugdelijk te zijn geleverd;
 • Het niet geheel vormvast zijn, een afwijking in kleurstelling en het ontstaan van haarscheurtjes vormen geen gebrek. Dergelijke omstandigheden geven Afnemer nimmer aanleiding tot afkeuring, of tot schadevergoeding, noch kan er sprake zijn van een aan Limereclame toerekenbare tekortkoming.
 • Er geldt een garantietermijn van 12 maanden na levering tenzij uit de aard van de geleverde goederen iets anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Limereclame verstrekte garantie een goed betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie die door de derde / producent van het goed ervoor wordt verstrekt, tenzij partijen anders overeenkomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend-, en voorrijdkosten aan Afnemer in rekening worden gebracht.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Afnemer en/of door derden wanneer zonder schriftelijke toestemming van Limereclame Afnemer of derden aan het goed wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
 • Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Limereclame geen invloed op kan uitoefenen daaronder weersomstandigheden, etc.

Artikel 6 Ruilen en retourleveringen

 • De door Afnemer uit voorraad gekochte en betaalde goederen kunnen, mits vergezeld van het betalingsbewijs worden geruild of retour gebracht bij Limereclame, mits die ruil of retournering plaatsvindt binnen 14 dagen na aankomt en mits de om te ruilen of te retourneren goederen ongebruikt en ongeopend zijn en verkeren in de staat waarin ze zijn afgeleverd.
 • Goederen die ten behoeve van Afnemer bij een leverancier custommade/op maat gemaakt of anders uitgevoerd dan standaard worden besteld, zijn voor risico van Afnemer indien Afnemer de maatvoering heeft opgegeven en conform die opgave heeft besteld, dan wel akkoord heeft gegeven inzake aangeboden offerte

Artikel 7 Betaling en incassokosten

 • Betaling dient te geschieden hetzij middels vooruitbetaling, hetzij binnen 14 dagen mits anders is overeengekomen met Limereclame, na factuurdatum op een door Limereclame aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien Afnemer in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen, is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente (na 30 dagen) hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • Indien Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijk kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. Op eerste verzoek van Limereclame is Afnemer verplicht vervangende zekerheid te stellen.
 • Indien Afnemer een consument is worden de in het vorige lid bedoelde incassokosten in rekening gebracht volgens het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW met een minimumbedrag van € 40,00 en een maximum van € 6.775,00. Afnemer die een consument is, is deze vergoeding eerst verschuldigd nadat zij vruchteloos door is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen, aanvangende de dag na aanmaning onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding inzake incassokosten.
 • Indien Afnemer een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan belopen de in lid 3 genoemde incassokosten 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,00.
 • Limereclame heeft het recht alvorens de goederen te leveren volledige betaling en bij levering aan Afnemers die consument zijn betaling van 50% van de koopprijs te verlangen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Limereclame geleverde goederen, blijven eigendom van Limereclame totdat Afnemer alle verplichtingen jegens Limereclame is nagekomen.
 • Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen adequaat te verzekeren en verzekerd te houden, alsmede er voor zorg te dragen dat een derde aan wie Afnemer de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen heeft ontvangen evenzo voor adequate verzekering van die zaken zorg draagt.
 • Voor het geval dat Limereclame zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Limereclame of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Limereclame zich bevinden en die goederen mee terug te nemen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • Indien Limereclame aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bepaalde in dit artikel. De bepalingen van dit artikel blijven van kracht na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst, ongeacht de reden daarvoor.
 • Limereclame is slechts aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van Limereclame of diens ondergeschikten. Limereclame is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Limereclame is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Indien Limereclame aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid bovendien beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Limereclame te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot (het deel van) de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Limereclame nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Limereclame steeds de bedoeling van Afnemer als leidraad en uitgangspunt neemt.
 • Limereclame is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Limereclame is evenmin aansprakelijk jegens Afnemer indien Afnemer niet aan haar (betalings)verplichtingen jegens Limereclame heeft voldaan.
 • Eventuele schadeclaims dienen onverwijld maar uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Limereclame te worden gemeld.

Artikel 10 Overmacht

 • Limereclame is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van Limereclame en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt;
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Limereclame geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Limereclame niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Limereclame, ziekte van haar personeel, diefstal, verkeersbelemmeringen, vorst, regen en stagnatie in de levering van materialen of producten door toeleveranciers worden daaronder begrepen

Artikel 11 Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van Limereclame is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen Limereclame en Afnemer kennis te nemen.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op elke rechtsverhouding tussen Limereclame en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CiGS) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

II VERKOOP VIA DE WEBSITE / WEBSHOP

De in dit hoofdstuk opgenomen bepalingen zijn naast de in hoofdstuk I opgenomen algemene bepalingen van toepassing op iedere op afstand (via digitale wijze) tot stand gekomen (consumenten)koopovereenkomst. Bij tegenstrijdigheid met de bepaling uit hoofdstuk I, prevaleren de bepalingen uit dit hoofdstuk

Artikel 13 Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Limereclame en Afnemer.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Limereclame zijn in te zien en zij op verzoek van Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 14 Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Afnemer mogelijk te maken. Als Limereclame gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van aflevering;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de prijs garandeert;
  7. de manier waarop Afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

Artikel 15 De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door is bevestigd, kan Afnemer de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Limereclame passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal Limereclame daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • Limereclame kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Limereclame op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • Limereclame zal bij de goederen aan Afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Limereclame waar Afnemer met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 14 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij deze gegevens al aan Afnemer heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 16 Herroepingsrecht

Bij de aankoop van goederen heeft Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Afnemer of een vooraf door Afnemer aangewezen en aan Limereclame bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal Afnemer zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de goederen wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de goederen met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Limereclame retourneren, conform de door verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 17 Kosten in geval van herroeping

 • Indien Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien Afnemer een bedrag betaald heeft, zal Limereclame dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Limereclame is gerechtigd om in plaats van het door de afnemer betaalde bedrag terug te betalen, een tegoedbon c.q. waardebon ter grootte van dit bedrag aan de afnemer ter beschikking te stellen.

Artikel 18 Uitsluiting herroepingsrecht

 • Limereclame kan het herroepingsrecht van Afnemer uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Limereclame dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor goederen:
  1. die door Limereclame tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Afnemer;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 19 Levering en uitvoering

 • Limereclame zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat Afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 14 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Limereclame geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Limereclame het bedrag dat Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Limereclame zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Afnemer.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Limereclame tot het moment van bezorging aan Afnemer of een vooraf aangewezen en aan bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

vergelijk0

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »